Ons aanbod

Hieronder vindt u ons volledige aanbod aan online colleges. Met de filters in de linkerkolom kunt u via diverse opties zoeken naar uw gewenste college. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag!

Aanbod filteren
Alle filters wissen

Kies uw label

 • Branche overstijgend
 • NVTZ
 • VTH
 • VTOI-NTVK
 • VTW

18 Opleidingen

 • Branche overstijgend
 • NVTZ
 • VTH
 • VTOI-NTVK
 • VTW

Toezicht op privacy en gegevensbescherming

In dit college staat de rol van de toezichthouder centraal bij privacy en gegevensbescherming. Sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018, is er binnen organisaties veel gebeurd in het organiseren van privacy management.

Meer info

Dit online college is specifiek bedoeld voor commissarissen die nieuw zijn in de volkshuisvesting en introduceert de woningcorporatie als private onderneming met een publieke opdracht. Het college geeft inzicht in de achtergrond van een woningcorporatie en besteedt daarnaast aandacht aan de governance bij woningcorporaties. Docent: mr. drs. Marjolein Sulter en Sjoerd Hooftman

Meer info

Toezichthouders - Online college Kracht en Tegenkracht
 • Branche overstijgend
 • NVTZ
 • VTH
 • VTOI-NTVK
 • VTW

Kracht & Tegenkracht: het ongemakkelijke gesprek in de boardroom

In dit bijzondere online college voert dr. Marilieke Engbers de dialoog met prof. dr. Ernst Kuipers (bestuursvoorzitter MC Erasmus) en Hedy van den Berk (bestuurder woningcorporatie Havensteder) over hun aanpak en ervaringen met betrekking tot ‘Kracht en Tegenkracht in de boardroom’. Dit gebeurt o.l.v. Maarten Bouwhuis (o.a. presentator BNR). Het risico op paradigmaverkleving wordt besproken.Hoe herkent u de verkleefde bestuurder? Hoe voert u het gesprek over het functioneren van hem of haar, en wat maakt het gesprek hierover zo moeilijk?
Docent: dr. Marilieke Engbers

Meer info

In 2020 is de Code ‘Goed Toezicht; IJken en Verrijken’ verschenen, waarin 7 principes van goed toezicht worden benoemd. Maar wat betekenen de principes voor uw eigen praktijk? Wat zijn achterliggende ideeën en hoe kunt u er invulling aangeven? Iedere learning bevat een mix van theorie en casuïstiek en aanvullende vragen om de inhoud verder te verkennen en toe te spitsen op uw eigen praktijk. De E-learnings zijn naar behoefte in iedere gewenste volgorde te volgen, zowel individueel als met uw RvT. Per Raad van Toezicht kunnen voor een bedrag van 395 euro de e-learnings aangeschaft worden, te volgen door maximaal 5 leden van de RvT.

Meer info

Toezichthouders - Online college Boardroom dynamics
 • Branche overstijgend
 • NVTZ
 • VTH
 • VTOI-NTVK
 • VTW

Boardroom Dynamics

Binnen en buiten de boardroom spelen zich voortdurend groepsdynamische processen af tussen verschillende mensen. Tussen de raad en de bestuurder(s), maar ook tussen de toezichthouders/ commissarissen onderling. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel tussen personen en rollen leiden tot gewogen goede beslissingen voor de organisatie en haar stakeholders.
Docent: Hannah Bovenkerk

Meer info

Mr. Elfrieke van Galen geeft inzicht in de context en definitie van duurzaamheid, waarbij de rol van de toezichthouder en boardroom dynamics speciale aandacht krijgen. In hoeverre staan duurzaamheid en maat-schappelijk verantwoord ondernemen op uw agenda als toezichthouder? We ver-kennen in welke aspecten van de toezichthoudende rol duurzaam-heid en maatschappelijk ondernemen terug komen (of zouden kunnen komen). De cruciale rol van onderwijs voor een duurzame samenleving wordt geschetst en we gaan concreet in op thema's als energie transitie, duurzaam inkopen en circulaire economie.
Docent: mr. Elfrieke van Galen

Meer info

Commissarissen zullen de komende jaren steeds te maken krijgen met plannen en grote investeringen om de woningcrisis te tackelen. Het is belangrijk om dan de juiste keuzes te maken op basis van goed inzicht in de materie. De problematiek verschilt natuurlijk per regio en zelfs per gemeente. Dit online college geeft veel handvatten om de eigen lokale situatie te kunnen interpreteren en zowel het toezicht als de rol van klankbord goed te kunnen waarmaken.
Docent: prof. Peter Boelhouwer

Meer info

In dit college geeft mr. Elfrieke van Galen inzicht in de context en definitie van duurzaamheid, waarbij de rol van de toezicht-houder op duurzaamheid en boardroom dynamics rond duurzaamheid speciale aandacht krijgen. In hoeverre staan duurzaamheid en maat-schappelijk verantwoord ondernemen op uw agenda? We verkennen in welke aspecten van de toezichthoudende rol duurzaamheid terug komt (of zou kunnen komen). Dit online college geeft een goede basis voor elke commissaris in de corporatiesector om duurzaamheid handen en voeten te geven, kennis op te doen en de eigen rol goed te kunnen invullen.
Docent: mr. Elfrieke van Galen

Meer info

In dit college geeft mr. Elfrieke van Galen inzicht in de context en definitie van duurzaamheid, waarbij de rol van de toezichthouder op duurzaamheid en boardroom dynamics rondom duurzaamheid speciale aandacht krijgen. In hoeverre staan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op uw agenda? We verkennen in welke aspecten van de toezichthoudende rol duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen terug komen (of zouden kunnen komen). De invloed van duurzaamheidsthema's op gezondheid wordt aangestipt en we gaan dieper in op relevante thema's, zoals energietransitie, circulair inkopen, afval en medicijnresten in water.
Docent: mr. Elfrieke van Galen

Meer info

Het belang van concrete en wederkerige prestatieafspraken tussen gemeente, corporatie en huurdersorganisaties groeit. Met de prestatieafspraken gaan partijen een onderlinge overeenkomst aan, met belangrijke betekenis voor de volkshuisvesting. Dat biedt kansen en risico’s. De reden om als Raad van Commissarissen goed te weten wat uw rol is. In dit online college gaan we in op het proces en de inhoud van prestatieafspraken en op uw rol als RvC.
Docenten: drs. Bram Klouwen en Koos Parie

Meer info

Dit online college van drs. Marc Soeters en drs. Gerrold Verhoeks geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste stelselwetten in de zorg. Het college gaat in op de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor elk van deze stelselwetten gaan we kort in op de werking van het stelsel en de belangrijkste spelers. Ook geven we een overzicht van welke soort zorg onder het stelsel valt.
Docenten: drs. Marc Soeters en drs. Gerrold Verhoeks

Meer info

Toezichthouders - Online college Waardegedreven Toezicht
 • Branche overstijgend
 • NVTZ
 • VTH
 • VTOI-NTVK
 • VTW

Waardegedreven Toezicht

In dit online college wordt ingegaan op de vraag op welke wijze u als toezichthouder een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke waardecreatie van de organisatie. In vogelvlucht worden handvatten aangereikt om te werken aan het vergroten van uw vermogen tot het uitoefenen van waardegedreven toezicht. Waardegedreven Toezicht wordt meer en meer gezien als de kernfunctie van het intern toezicht.
Docent: Marianne Luyer CMC

Meer info

Toezichthouders - Online college Dynamische oordeelsvorming
 • Branche overstijgend
 • NVTZ
 • VTH
 • VTOI-NTVK
 • VTW

Dynamische Oordeelsvorming

Werken met Dynamische Oordeelsvorming maakt u bewust van uw primaire reacties en de achterliggende (voor)oordelen en gevoelens. Door vragen aan uzelf te stellen, objectiveert u uw primaire reacties tot heldere conclusies en realistische besluiten. Dat geeft innerlijke rust, ruimte voor inspiratie en vernieuwende inzichten. In gesprekken en vergaderingen maakt het toepassen van Dynamische Oordeelsvorming u bewust van de oordeelsvormingsprocessen die zich in uzelf en bij anderen afspelen. Door uw vooroordelen terug te houden bent u in staat inhoudelijk en procedureel met anderen een goede dialoog aan te gaan. Door Ron Henkes

Meer info

Dit online college geeft inzicht in enerzijds het toezicht-houden op de basiskwaliteit van het onderwijs en anderzijds in de principes van toezichthouden op de ontwikkeling en innovatie van het onderwijs. Daarbij wordt aangesloten op het toezicht door de externe toezichthouder (de inspectie van het onderwijs) en wordt dit perspectief verbreed naar volle verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht ten aanzien van de kwaliteit van het primaire proces van de onderwijsinstelling.
Docent: drs. Tijmen Bolk

Meer info

 • Branche overstijgend
 • NVTZ
 • VTH
 • VTOI-NTVK
 • VTW

De waarde van diversiteit & inclusiviteit voor een beter toezicht

Diversiteit is op dit moment een hot topic. Hoewel niemand de meerwaarde van diversiteit en inclusiviteit voor een beter toe-zicht ontkent, zie je het niet vaak terug binnen organisaties. In dit online college wordt uw inzicht verdiept in hoe het komt dat diversiteit en inclusiviteit nog niet vanzelfsprekend zijn, maar dat organisaties enorme sprongen maken als ze de stap zetten naar meer diversiteit en inclusiviteit.
Docent: dr. mr. Abdelilah el Barzouhi

Meer info

In vogelvlucht krijgt u inzicht in de belangrijkste financiële basis instrumenten en ontvangt u handvatten op het gebied van waarderen en investeren en meer kennis en achtergrond van financiële begrippen. Met als uiteindelijk doel om de goede gespreks-partner te zijn voor financieel specialisten en bestuurder.
Docent: Hans van Vark

Meer info

Dit online college gaat in op wat u vanuit juridisch perspectief als RvC moet doen en hoe u dat moet doen, met wie u als RvC te maken heeft, waarom en welke risico's er zijn en hoe u deze kan minimaliseren. Docent: Eelkje van de Kuilen

Meer info

Voorgestelde vastgoed-strategieën hebben veel impact op een corporatie en het is zaak hier als RvC op het juiste moment bij betrokken te zijn en dit het gehele traject ook nauwgezet te blijven doen.
Docent: Arnoud Spithoven

Meer info

Quote

De Academie voor Toezichthouders en Commissarissen helpt u graag om een verschil te maken!

© 2024 Avicenna - Academie voor Leiderschap | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring